Про Комітет 
Описание изображения

Всеукраїнська громадська організація «Громадський комітет транспортної безпеки» зареєстровано в Міністерстві Юстиції 1 грудня 2008 року. Головною метою діяльності Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки» (надалі-Комітет) є сприяння покращенню та удосконаленню безпеки дорожнього руху, що включає в себе задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів, пов’язаних з забезпеченням безпеки транспортного процесу; забезпечення відкритості та доступності інформації щодо транспортних перевезень. Комітет ставить перед собою наступні завдання:організація надання консультацій на безоплатній основі з питань законодавства України у сфері транспортних перевезень; сприяння у проведенні з використанням засобів масової інформації діалогу керівників органів виконавчої влади з громадськістю; відповідно до законодавства України брати участь в роботі комісій, робочих груп та інших консультативних і дорадчих органів, утворених органами державної виконавчої влади у сфері транспорту;організація і проведення науково-практичних і навчальних семінарів за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів у галузі економіки, бізнесу та права; сприяння поширенню досягнень української та зарубіжної науки та практики в галузі економіки, бізнесу та права, з цією метою налагодження міжн­­ародної співпраці з відповідними науковими і навчальними закладами, організаціями, асоціаціями, установами, службами зарубіжних країн;сприяння розвитку та впровадженню нових ефективних технологій, які забезпечують підвищення безпеки транспортних перевезень;інформаційно-методична, організаційна підтримка діяльності членів Комітету у транспортній галузі, спрямованої на підвищення безпеки під час руху на транспорті;створення ділового механізму обміном інформацією, досвідом та спілкування між членами Комітету;видання та розповсюдження на безоплатній основі друкованих засобів масової інформації пов’язаної з діяльністю Комітету;На сьогоднішній день Комітет активно втілює поставлені перед собою завдання.Щодо функції громадського контролю, то представники місцевих осередків Комітету входять до складу конкурсних комітетів по визначенню перевізників на маршрутах та до складу регіональних Комісій з контролю за якістю проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп’яніння, створених при обласних управліннях охорони здоров’я.Усвідомлюючи необхідність постійного інформування широких мас щодо будь-яких змін у діючому законодавстві з питань безпеки автоперевезень, проектів актів законодавства, результатів діяльності Комітету тощо, Всеукраїнська громадська організація «Громадський комітет транспортної безпеки» заснувала періодичний друкований засіб масової інформації — журнал „Транспортна безпека”. Періодичність видання — один раз на місяць. Розповсюдження (розсипка) для членів організації безкоштовна. Громадський комітет транспортної безпеки вважає за необхідне приділити увагу наступним напрямкам діяльності: підготовка фахівців, які здійснюють контроль технічного стану транспортних засобів та організацію безпеки дорожнього руху;запровадження вимог періодичного підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за перевірку технічного стану транспортних засобів та організацію безпеки дорожнього рухупроведення семінарів для працівників, які здійснюють перевірку технічного стану транспортних засобів із залученням представників сервісних центрів по обслуговуванню автомобілів.

All-Ukrainian NGO "Public Committee of Traffic Safety” was registered by the Ministry of Justice of Ukraine in December 1, 2008.The main goal of the All-Ukrainian NGO "Public Committee of Traffic Safety" is promoting road safety in Ukraine. The Head of Committee - Yurii Papiroviy. 

At the moment Committee has its regional representatives in almost all regions of Ukraine, in the Autonomous Republic Crimea and Sevastopol.The Committee has the following objectives: 

- Organizing consultations connected with the legislation of Ukraine in the field of transport; 

- Assistance in the conduction of dialogue among the executive authorities and public; 

- In accordance with the legislation of Ukraine to participate in committees, working groups and other consultative and advisory institutions established by public authorities in the sphere of transport; 

- Organization of scientific and educational seminars with local and foreign experts in economics, business and law; 

- Promotion of the achievements of Ukrainian and foreign science and practice in economics, business and law, for establishing of  international cooperation with relevant scientific and educational institutions, organizations, associations, institutions and agencies of foreign countries; 

- Promoting the development and introduction of new efficient technologies that provide increasing the security of transportation; 

- Informational, methodical and organizational support of transport organizations aimed at improving safety in transport; 

- Creation of business informational exchange mechanism, experience and communication among members of the Committee; 

- Publication and distribution of free periodicals, related with our activities in field of transport safety. 

Our contacts: 

(044) 223-30-20, (f) 459-31-10, 067-363-30-20, 067-343-30-20.

E-mail: ktb.kyiv @ mail.ru 

Page in Facebook: http://www.facebook.com/ngogktb, site: http://gktb.org/.

Завантаження: ­­

Заява

Размер файла: 0.0 b

Заява на вступ до Комітету

Скачать